Biedrība Sateka

- vietējā rīcības grupa, kas darbojas Gulbenes novada teritorijā

- reģistrēta uzņēmumu un nodibinājumu reģistrā 2007.gada 23.maijā. Biedrības dibinātāji bija 27 biedri. 

-  augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

- konsultatīvā lēmējinstitūcija ir padome. 

 

Biedrības darbības mērķis: 

Veicināt ilgspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, iesaistot uzņēmējus, pašvaldības, nevalstikās organizācijas un iedzīvotājus.
 
Biedrības biedri

Par biedrības biedru var kļūt jebkura pilngadīga Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kura ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt biedrības mērķa sasniegšanu, kura atbalsta un apņemas ievērot biedrības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par biedrības biedru.

Lai fiziska persona kļūtu par biedrības biedru, biedrības VALDEI ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums un pases kopija.

Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par biedrības biedru, tai biedrības Koordinatoram jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecība, pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu un jāaizpilda biedrības biedru reģistrācijas anketa. Pašvaldība papildus iesniedz padomes lēmumu par dalību biedrībā, apņemšanos maksāt iestāšanās un biedra naudu un pilnvaro personu, kas parasta iestāšanās protokolu

 
Pašlaik biedrībā darbojas 23 biedrības, kas pārstāv dažādas intereses- lauku sieviešu, jauniešu, senioru un cilvēku ar īpašam vajadzībām, lauksaimnieku, kultūras, sporta un citas jomas, 6 dažādu jomu uzņēmēji, 13 pagasta pārvalžu pārstāvji, pilsētas pārvaldes pārstāvis, Gulbenes novada domes pārstāvis, kā arī aktīvie Gulbenes novada iedzīvotāji- 9 fiziskas personas.
 
Biedrības logo
Lejuplādēt
 
 Biedrības statūti
Lasīt šeit - Statūti