Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

07.12.2017.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/ 

-          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

Biedrība "SATEKA" ir izvērtētjusi 2.kārtā iesniegtos uzņēmējdarbības projektus! 

 

 

 

Noslēgusies 3.kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana sabiedriskā labuma projektiem Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2. !

 

Laika posmā no 03.03.2017. līdz 03.04.2017. notika 3.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- Mk Noteikumi Nr.590):

 

Rīcībā 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

 

Rīcībā  2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

 

 

 

 

Projektu vērtēšana biedrībā "SATEKA" notiks līdz 2017.gada 3.maijam. 

 

 

 

Noslēgusies 2. kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana uzņēmējdarbībā!

 

Ar mērķi veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā- Gulbenes novadā, laika posmā no 2017.gada 15.februāra līdz 15.martam notika  2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”. Projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju[1]” ietvaros.

2.kārtā pieejamais ELFLA[2] publiskais finansējums - EUR  277 328,00.

 

Kopumā tika iesniegti 33 projektu iesniegumi. No tiem, 5 projektos plānota lauksiamniecības produktu pārstrāde vai tā procesa uzlabošana. Savukārt, 4 projektos plānots attīstīt nelauksaimniecisko ražošanu. 24 projektos plānota dažādu pakalpojumu attīstība.

 

 

Projektu pieteikumu izvērtēšana  biedrībā “SATEKA” tiks veikta līdz 15.aprīlim. Pēc projektu izvērtēšanas biedrībā, tie projekti, kas atbildīs SVVA stratēģijai tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksainiecības pārvaldē, tālākai atbilstības izvērtēšanai un gala lēmuma pieņemšanai. 

 


[1] SVVA stratēgija- sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

[2] Eiropas Lauksainiecības fonds lauku attīstībai

 
Uzmanību visiem projektu iesniedzējiem!

Informācija par iepirkuma procedūru (cenu salīdzināšanu)! 
 
Sakarā ar to, ka 28.02.2017. spēku ir zaudējuši  04.06.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". 

Ar 01.03.2017. spēkā stājas 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.104 "Noteikumu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". 

Sakarā ar to ir jāseko līdz datumiem, kad veikta cenu salīdzināšana un jāiesniedz atbilstošais šo noteikumu 1.pielikums "Apliecinājums par interešu konflikta neesamību" 

Ja cenu salīdzināsana veikta laika periodā līdz 28.02.2017. izmantojat ŠO veidlapu!

Ja cenu salīdzināšana veikta laika periodā pēc 01.03.2017. izmantojat ŠO veidlapu!
 
 
 
 
Biedrības "SATEKA" informtīvais izdevums Nr.4 (2)  "NVO Nāc! Veido! Organizē!" ir iznācis!!! - INFORMĀCIJA PAR SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTU SAGATAVOŠANAS NOSACĪJUMIEM
 
Informatīvajā izdevumā ir apkopota aktuālā informācija par biedrības "SATEKA" izsludināto atklāto projektu pieņemšanas 3.kārtu  ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.-  SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTIEM , Rīcība 2.1. UN Rīcība 2.2.
 
Informatīvo izdevumu var augšuplādēt ŠEIT 
 
Informatīvais izdevums tapis sadarbībā ar Gulbenes novada domi! 
 
Biedrības "SATEKA" informtīvais izdevums Nr.3 (1)  "NVO Nāc! Veido! Organizē!" ir iznācis!!! - PALĪGS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTU SAGATAVOŠANĀ! 
 
Informatīvajā izdevumā ir apkopota aktuālā informācija par biedrības "SATEKA" izsludināto atklāto projektu pieņemšanas 2.kārtu  ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.-  UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTIEM , Rīcība 1.1. 
 
Informatīvo izdevumu var augšuplādēt ŠEIT 
 
Informatīvais izdevums tapis sadarbībā ar Gulbenes novada domi! 
 
 
Apmācības sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem projektu 3.kārtai
30.01.2017 
  

 

  Tēma: Apmācības projektu izstrādē un projekta iesnieguma sagatavošanā ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

 Mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā atbilstoši biedrības „SATEKA” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, SVVA atklātā projektu konkursa 3.kārtas projektiem-  SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTI. 

 

Apmācību semināru plānotie norises laiki un vietas:

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

08.02.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

15.02.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

Darba kārtība un papildus informācija  - lasīt šeit

 

 

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 3.kārta

27.01.2017. 

  

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

3.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

03.03.2017.- 03.04.2017.

 

Darba dienās no plkst. 9.00-17.00

3.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums

 

EUR 106 057,94

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Elektronisko dokumentu likuma

3. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

     

 

Stratēģiskais mērķis : M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību, attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību

 

Rīcība 2.1.

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

Atbalsta apmērs 

EUR 40 000,00

 

Rīcība 2.2.

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs 

EUR 66 057,94

 

Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 26330257, 29177019.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”. 

 Kontaktinformāciju - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv

 Pilns 3.kārtas sludinājums atrodams šeit

 

 

Informācija 2.kārtas projektu iesniedzējiem

 

Zemāk pieejama informācija par 2.kārtā izsludinātās rīcības 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" atbalsta pretendentiem. Sadalījums norādīts atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumu Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 5.apakšpunktā noteiktajām darbībām

 ,

 

 

 

   

 Lai sekmētu LEADER 2.kārtas projektu kvalitāti, biedrība SATEKA organizēs apmācību seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem.

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

25.01.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

01.02.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

Pieteikšanās pa e-pastu daiga@sateka.lv 

 

Vairāk informācijas šeit.

 

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 2.kārta

11.01.2017.

 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta 1.1. rīcībā “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”

Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 277 328,00

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.02.2017.- 15.03.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

 

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties šeit

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kā arī biedrības mājas lapā www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”, SVVA stratēģija un citi dokumenti

Individuālajām konsultācijām lūgums pieteikties: pa tālruni  2633025729177019;  e-pastā daiga@sateka.lv, Daiga Gargurne

 

Apstiprinātie LEADER 1.kārtas projekti

06.01.2017.

 

 Sniedzam informāciju par apstiprinātajiem LEADER1.kārtas projektiem.

Rīcībā  1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība apstiprināti 11 projekti par kopējo summu 559779,76 EUR, no tās 391845,84 EUR  ELFLA finansējums.

 

Rīcībā 2.1 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem.  apstiprināti 10 projekti par kopējo summu 174444,43 EUR, no tās 157000,00 EUR  ELFLA finansējums.

 

Rīcībā 2.2  Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai apstiprināti 8 projekti par kopējo summu 174444,46 EUR, no tās 157000,00 EUR  ELFLA finansējums.

 

Informācija par projektiem skatāma šeit.