Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

11.01.2019.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 356 720,82

 

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

līdz 70 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

līdz 40 000 EUR pārējiem projektiem 

 

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 14.02.2019. līdz 14.03.2019. 

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

 

 

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/ 

-    Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

  PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: sateka.lv/lv/leader-2014-2020/6.kartas-veidlapas-un-dokumenti/

 

5.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

11.05.2018.

 

Ir pabeigta 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

Noslēgusies projektu pieņemšana

17.04.2018.

 

Piektdien, 13.04.2018. plkst. 23:59: 59,  beidzās 5.kārtas projektu pieņemšana Rīcībā 1.1."Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". 

Kopumā iesniegti 18 projekti, 1 projekts tika atsaukts, jo tika iesniegts divas reizes. 
Kopējais 5.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61

Kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums: EUR 164764,74.

 

      

 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un  vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

 

 

Biedrība "SATEKA" ir izvērtētjusi 2.kārtā iesniegtos uzņēmējdarbības projektus! 

 

 

 

Noslēgusies 3.kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana sabiedriskā labuma projektiem Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2. !

 

Laika posmā no 03.03.2017. līdz 03.04.2017. notika 3.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- Mk Noteikumi Nr.590):

 

Rīcībā 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

 

Rīcībā  2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

   

 

 

Projektu vērtēšana biedrībā "SATEKA" notiks līdz 2017.gada 3.maijam. 

 

 

 

Noslēgusies 2. kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana uzņēmējdarbībā!

 

Ar mērķi veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā- Gulbenes novadā, laika posmā no 2017.gada 15.februāra līdz 15.martam notika  2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”. Projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju[1]” ietvaros.

2.kārtā pieejamais ELFLA[2] publiskais finansējums - EUR  277 328,00.

 

Kopumā tika iesniegti 33 projektu iesniegumi. No tiem, 5 projektos plānota lauksiamniecības produktu pārstrāde vai tā procesa uzlabošana. Savukārt, 4 projektos plānots attīstīt nelauksaimniecisko ražošanu. 24 projektos plānota dažādu pakalpojumu attīstība.

 

  

 

Projektu pieteikumu izvērtēšana  biedrībā “SATEKA” tiks veikta līdz 15.aprīlim. Pēc projektu izvērtēšanas biedrībā, tie projekti, kas atbildīs SVVA stratēģijai tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksainiecības pārvaldē, tālākai atbilstības izvērtēšanai un gala lēmuma pieņemšanai. 

 


[1] SVVA stratēgija- sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

[2] Eiropas Lauksainiecības fonds lauku attīstībai