5.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

11.05.2018.

 

Ir pabeigta 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

Noslēgusies projektu pieņemšana

17.04.2018.

 

Piektdien, 13.04.2018. plkst. 23:59: 59,  beidzās 5.kārtas projektu pieņemšana Rīcībā 1.1."Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". 

Kopumā iesniegti 18 projekti, 1 projekts tika atsaukts, jo tika iesniegts divas reizes. 
Kopējais 5.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61

Kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums: EUR 164764,74.

 

 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un  vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

06.02.2018.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61

Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 13.03.2018. līdz 13.04.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/ 

-    Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

 PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

07.12.2017.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/ 

-          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

Biedrība "SATEKA" ir izvērtētjusi 2.kārtā iesniegtos uzņēmējdarbības projektus! 

 

 

 

Noslēgusies 3.kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana sabiedriskā labuma projektiem Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2. !

 

Laika posmā no 03.03.2017. līdz 03.04.2017. notika 3.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- Mk Noteikumi Nr.590):

 

Rīcībā 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

 

Rīcībā  2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

 

 

 

 

Projektu vērtēšana biedrībā "SATEKA" notiks līdz 2017.gada 3.maijam. 

 

 

 

Noslēgusies 2. kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana uzņēmējdarbībā!

 

Ar mērķi veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā- Gulbenes novadā, laika posmā no 2017.gada 15.februāra līdz 15.martam notika  2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”. Projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju[1]” ietvaros.

2.kārtā pieejamais ELFLA[2] publiskais finansējums - EUR  277 328,00.

 

Kopumā tika iesniegti 33 projektu iesniegumi. No tiem, 5 projektos plānota lauksiamniecības produktu pārstrāde vai tā procesa uzlabošana. Savukārt, 4 projektos plānots attīstīt nelauksaimniecisko ražošanu. 24 projektos plānota dažādu pakalpojumu attīstība.

 

 

Projektu pieteikumu izvērtēšana  biedrībā “SATEKA” tiks veikta līdz 15.aprīlim. Pēc projektu izvērtēšanas biedrībā, tie projekti, kas atbildīs SVVA stratēģijai tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksainiecības pārvaldē, tālākai atbilstības izvērtēšanai un gala lēmuma pieņemšanai. 

 


[1] SVVA stratēgija- sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

[2] Eiropas Lauksainiecības fonds lauku attīstībai

 
 
 
 

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 3.kārta

27.01.2017. 

  

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

3.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

03.03.2017.- 03.04.2017.

 

Darba dienās no plkst. 9.00-17.00

3.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums

 

EUR 106 057,94

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Elektronisko dokumentu likuma

3. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

     

 

Stratēģiskais mērķis : M2 Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību, attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību

 

Rīcība 2.1.

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

Atbalsta apmērs 

EUR 40 000,00

 

Rīcība 2.2.

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs 

EUR 66 057,94

 

Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 26330257, 29177019.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”. 

 Kontaktinformāciju - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv

 Pilns 3.kārtas sludinājums atrodams šeit

 

 

Informācija 2.kārtas projektu iesniedzējiem

 

Zemāk pieejama informācija par 2.kārtā izsludinātās rīcības 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" atbalsta pretendentiem. Sadalījums norādīts atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumu Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 5.apakšpunktā noteiktajām darbībām

 ,

 

 

 

   

 Lai sekmētu LEADER 2.kārtas projektu kvalitāti, biedrība SATEKA organizēs apmācību seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem.

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

25.01.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē