Pabeigti būvniecības darbi Gulbīša sporta laukuma labiekārtošanai

Gulbenes novada domes projekta „Gulbīša sporta laukuma labiekārtošana” (projekta identifikācijas Nr. 13-07-LL05-L413201-000007) ietvaros 2014.gadā rekonstruēts Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciema sporta laukums. Būvniecības darbi projektā veikti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas atbalstu pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projekts īstenots sadarbībā ar Jaungulbenes pagasta pārvaldi.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 17 058,5, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir EUR 15 352,65, bet Gulbenes novada domes līdzfinansējums – EUR 1705,85. Gulbenes novada domes līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 10 721,29.

 

Projekta ietvaros veikta Gulbīša sporta laukuma rekonstrukcija: izveidots drenāžas un lietus ūdens novades tīkls, zālājs futbola laukumam un tāllēkšanas bedre ar ieskrējiena celiņu.

 

Labiekārtotais sporta laukums tiks lietderīgi izmantots Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas sporta stundās, kā arī treniņos un sporta pasākumos, kas notiek ne tikai skolēniem, bet arī pagasta iedzīvotājiem. Sporta laukums kļūs par ērti pieejamu vietu jebkuram interesentam, kā rezultātā tiks veicināta sportisko un sabiedrisko aktivitāšu īstenošana lauku teritorijā.


24.11.2014.   
Daiga Muktupāvela
Gulbenes novada dome   
Attīstības un projektu nodaļa projektu vadītāja
tālr. + 371 64474920 mob. + 371 26352192 www.gulbene.lv 

                                                                             

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________________

Litenes pagastā īstenots ELFLA līdzfinansētais projekts ''Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā''

Litenes pagasta pārvaldes lietvede, Gunta Dergača

                Rudens izskaņā LAD CA Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Projektu kontroles daļas vecāka referente Ieva Biteniece no Rīgas veica projekta ''Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Litenes pagastā''  Nr.13-07-LL05-L413203-000001 pārbaudi.  Projekta referente izvērtēja projektu un atzina tā veiksmīgo izpildījumu un nozīmīgumu pagastam. Līdz ar to, Litenes pagasts var lepoties ar vēl vienu veiksmīgi realizētu ELFLA projektu.

                Pieaugot tūrisma un attīstoties uzņēmejdarbībai Litenes pagastā radās nepieciešamība izveidot pagasta teritorijas norādes. Projekta ietvaros uzstādītas 20 norāžu stabi ar 70 vienotam norādēm. Pateicoties norādēm ir viegli orientēties Litenē gan viesiem, gan operatīvajam dienestam un dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Norādes ļauj ļoti viegli nokļūt pie nepieciešama mērķa Litenē, kā piemēram, pagastmāja, estrāde vai Pededzes zaļā promenāde, gan arī sniedz vērtīgas norādes Latvijas vēstures apgūšana, norādot ceļu uz kapsētu-memoriālu ''Sāpju siena'', Piektā gada ozols, Latvijas Armijas karavīru nometnes vietas.

Norādes ir brūnā krasā ar dzeltenu tekstu uz tām. Ielu norādes ir dzeltenā krasā ar brūnu tekstu. Visas norādes ir uzstādītas uz cinkotiem metāla stabiem, kas krāsoti brūnā krāsā. Virs katra staba ir dzeltens riteņa simbols ar tekstu ''Uz Liteni'', kas ņemts no devīzes ''Ar riteni uz Liteni''.

Projekta īstenošanas laiks: 6.06.2013- 23.09.2014.

Norādes izgatavoja SIA ''DMS Sfēra''.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 5164.97 , tajā skaita ELFLA finansējums- EUR 3841.71, Gulbenes novada domes līdzfinansējums EUR 1323.26

 

 

    

 

 

_________________________________________________________________________________

Laikā no 2012.gad 10.septembra līdz 2013.gada 11.martam Litenes pagastā tika realizēts projekts Nr.12-07-LL05-L413201-000008 ‘’Tautas tērpu iegāde Litenes pagasta iedzīvotājiem latvisko tradīciju kopšanai savā pagastā un novadā’’. Projekta kopējās izmaksas ir 4524,19 lati, no kurām  4071,77 Ls ir publiskais finansējums no ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma ‘’ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā’’ ietvaros, bet 452,42 Ls ir Gulbenes novada Domes līdzfinansējums.

Projekta realizācijas gaitā tika izraudzīts lētākais no piedāvājumiem un darbus veica SIA ‘’Musturi’’. Projekta rezultātā Litenes pagasta iedzīvotājiem latvisko tradīciju saglabāšanai tika izgatavoti Vidzemes novada sieviešu un vīriešu tautas tērpu komplekti.

Mūsu pagastā vislabāk senās dejošanas tradīcijas kopj pagasta jauniešu deju kopa ‘’Litenietis’’, kas šogad svinēs 10 gadu jubileju, tādēļ kolektīvam bija tas gods pirmajiem ‘’iedejot’’ tērpus. Ar jaunajiem tērpiem dejotāji uzstājušies Kubulu kultūras namā, Balvu pansionātā, Gulbenes kultūras centrā, ar labiem rezultātiem startēja deju kolektīvu skatē 9.martā Gulbenē un izcīnīja tiesības piedalīties vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kas notiks no 1.-7.jūlijam Rīgā.

Sakām lielu paldies biedrībai ‘’SATEKA’’, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldei par projekta atbalstīšanu , SIA ‘’Musturi’’ par darbu, Gulbenes novada domei par līdzfinansējuma piešķiršanu.

 

Biedrības ‘’Ceriņzieds’’ vārdā

 

Maija Leimane

 

      

Ievietots: 21.03.2013. plkst.15:35