LEADER 2009-2013

 Atgādinājums LEADER 2009 - 2013 projektu īstenotājiem!

28.03.2017.


Ministru kabineta noteikumu Nr.764* 32.punkts nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz ikgadējās atskaites.
Atskaite jāiesniedz 2 eksemplāros- abi oriģināli ne vēlāk kā līdz 30.03.2017. (ieskaitot)
Tāpat ir jāiesniedz SATEKAS vietējā stratēģijā noteiktā atskaite par rezultatīvajiem rādītājiem. Šo atskaiti iesniedz 1 eksemplārā.

 

Atgādinājums projektu realizētājiem!

 1. Atbalsta saņēmējam piecu darbdienu laikā pēc projekta pilnīgas īstenošanas  Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz dokumenti, kādi noteikti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tai skaitā:

  •  1.1. tehnikai un iekārtām - ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopijas;
  • 1.2. maksājuma pieprasījums ;
  • 1.3. maksājumu un darījumu dokumentu kopijas;
  • 1.4. ar pakalpojumu sniedzēju noslēgto līgumu kopijas;
  • 1.5. darbu nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas (ja attiecināms)
  • u.c. lēmumā norādītie.

!!! Šie dokumenti jāiesniedz LADā !!!

 

2. Atbalsta saņēmējam desmit darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā biedrībā "SATEKA"jāiesniedz šādi dokumenti:

 

413- SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES (1., 2., 3., 4., 5. un 7.rīcības)

 

411- MĀJRAŽOŠANAS AKTIVITĀTES (6.rīcība)

3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

1. Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums)

2. Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas (4.pielikums)

3. projekta rezultatīvie rādītāji

 

 

3.2.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai

1.Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem

2. Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas 

3. projekta rezultatīvie rādītāji 

 

!!!Šie dokumenti jāiesniedz arī  biedrībā "SATEKA"!!!

 

 Iesniedzamie dokumenti un iesniegšanas termiņi, realizējot projektu un pēc tā realizācijas